Skip to main content

Tävlingsregler - Vinn tillbaka din investering

Vinn tillbaka 70% av din kostnad för din värmepump

1. För att delta i tävlingen behöver du vara minst 18 år. Tävlingen arrangeras av och tävlingsbidragen mottas och hanteras av Daikin Sweden AB (”Daikin”). Anställda på Daikin och närstående till dem får ej delta i tävlingen. Detsamma gäller personal anställda hos Daikins återförsäljare. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av Facebook eller Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd).

2. Tävlingen pågår mellan 18 juni – 30 september 2023 (”Tävlingsperioden”) och för att delta behöver du:

 • köpa en av de nedan listade värmepumparna* med installation senast den 30 augusti 2023 och få den installerad av en Daikinåterförsäljare i Sverige mellan den 18 juni 2023 - 30 september 2023**,
 • ta en bild av installationen där det på ett roligt sätt framgår hur nöjd ditt hushåll är med er nya Daikin luftvärmepump, Bilden ska bifogas tävlingsbidraget, och
 • motivera med max 60 ord varför du valde en värmepump från Daikin.
 • Om du vill; posta bilden på Faacebook eller Instagram (en skärmdump av inlägget kan bifogas), Detta moment ingåe ej i tävlingen.

Din möjlighet att få ROT-avdrag för installationskostnaden påverkas inte av deltagandet i tävlingen, men deltagandet kan ej kombineras med Daikins Energifinansiering via Wasa Kredit.

*Produkter som är giltiga för deltagande i tävlingen: Daikin XRH-serien: Caldo II XRH, Solo XRH, Origo II XRH, Stylish XRH

**Kompletterande villkor för giltigt deltagande:

 • Värmepumpen måste vara komplett, dvs både utedel och innedel ska ingå.
 • Värmepumpen måste vara köpt med installation från en Daikinåterförsäljare i Sverige inom ovan angivna tidsfrister.
 • Värmepumpen måste vara installerad i Sverige av en auktoriserad Daikinåterförsäljare i Sverige

3. Tävlingsbidraget behöver skickas in till Daikin via formuläret på sidan för tävlingsinformation på daikin.se innan Tävlingsperioden löper ut. Tävlingsbidraget som skickas in behöver innehålla:

 • kontaktinformation,
 • motivering till varför du valde en värmepump från Daikin,
 • bild som visar hur nöjd ditt hushåll är med er nya värmepump
 • kopia på faktura från installatören
 • eventuell skärmavbild på inlägget du publicerat på Instagram eller Facebook

4. Tävlingen avslutas den 30 september 2023. Tio (10) vinnare kommer att utses av en jury bestående av Tom Decuypere, VD Daikin Sweden AB, Anders Ax, Säljchef Daikin Sweden AB och Camilla Meyer, Marknadsansvarig Daikin Sweden AB. Urvalskriterierna är utöver komplett utförda uppgifter under punkt 3 ovan och att bilden på ett roligt sätt ska visa hur nöjda du/ni är med er nya luftvärmepump. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

5. Priset till vinnarna är en återbetalning motsvarande 70 % av totalkostnaden för vinnarens köpta värmepump (inkluderat värmepump och installation). Prisets värde är mellan ca 17.500 - 24.500 kr (inkl. moms). Priset kan inte bytas och eventuell vinstskatt ska betalas av vinnarna.

6. Vinnarna kommer meddelas av Daikin via telefon alternativt e-post under perioden 1 – 15 oktober 2023. Vinnarna kommer också att publiceras på Daikins webbplats. För att få priset måste vinnarna, inom två veckor från att vinnaren kontaktas av Daikin, tillhandahålla Daikin information om vem som ska mottaga priset samt delge kontonummer och bank där prissumman ska sättas in. Om vinnare underlåter att tillhandahålla informationen som krävs för att få priset kan Daikin komma att utse en annan vinnare bland övriga deltagre.

7. Genom att delta i tävlingen ger deltagare Daikin rätt att publicera namnen på vinnarna och de vinnande bidragen på [ange webbsidor]. Deltagarna ger även Daikin en fullständig, exklusiv och oinskränkt rätt att använda tävlingsbidragen i Daikins marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid, oavsett medium i Sverige. Det innebär att Daikin får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten. Visar bilderna t.ex. identifierbara personer ska deltagaren ha inhämtat tillstånd till publicering från dessa personer. Daikin avråder tävlanden från att ladda upp bilder som de inte innehar samtliga rättigheter, tillstånd och medgivande till och Daikin ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella olämpliga eller stötande innehåll eller dessas brott mot tillämplig lagstiftning eller tredjepartsvillkor.

Deltagare garanterar vidare att de själva har fotograferat tävlingsbidraget och skrivit motiveringen. Deltagare ansvarar för att ha inhämtat erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till till Daikins användning av alla bilder som de laddar upp och skickar in, samt till eventuellt upplägg på Facebook/ Instagram.

8. Daikin förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande diskvalificera deltagare som inte följer dessa tävlingsvillkor. Daikin förbehåller sig även rätten att ta bort allt material som i något avseende (a) strider mot tillämplig lagstiftning eller tredjepartsvillkor, (b) utgör eller kan befaras utgöra intrång i tredje parts immateriella rättigheter, (c) bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (d) anses olämpligt enligt Daikin.

9. Genom att delta i tävlingen friskriver och håller deltagare även Meta Platforms Ireland Ltd skadelösa från ansvar.

10. För att delta i tävlingen måste deltagarna lämna vissa uppgifter till Daikin vilket beskrivs i Daikins personuppgiftspolicy. Personuppgifterna samlas in och behandlas av Daikin endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna) och för att Daikin ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt tillämplig lag. Daikin Sweden AB, org. nr. 556216-8913, Box 619, 182 16 Danderyd, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in om deltagarna. Daikin följer tillämplig integritetsskyddslagstiftning vid behandling av deltagarnas personuppgifter. Du har enligt lag rätt (1) att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, (2) att få information om vilka personuppgifter Daikin behandlar om dig, (3) att invända mot eller begära begränsning av Daikins behandling av dina personuppgifter, (4) till s.k. dataportabilitet (dvs. att begära förflyttning av dina personuppgifter, och (5) att begära åtkomst till och borttagning av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om Daikins behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via [ange kontaktväg]. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar att du har tagit del av personuppgiftspolicyn ovan samt är medveten om att Daikin behandlar dina personuppgifter i enlighet med den.

11. Svensk lag tillämpas för dessa tävlingsvillkor. Tvist mellan en deltagare bosatt i Sverige och Daikin prövas av allmän domstol i Sverige men deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten i den utsträckning Allmänna reklamationsnämnden är behörig.

Kontaktuppgifter till Allmänna reklamationsnämnden: Box 174, 101 23, Stockholm, www.arn.se.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?