Miljöansvar

Miljöansvar

Skapar hållbara klimatlösningar

Daikin har ett engagemang i att erbjuda hem, företag och industrier de mest effektiva och säkra lösningarna för att möta alla dina behov av kylning och uppvärmning, både idag och i framtiden.

Vi är medvetna om vårt ansvar för att värna om miljön och våra policies och praxis är att miljömässig hållbarhet  ska stå i centrum för allt vi gör. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gröna principer, eftersom det både är ekonomisk och ekologiskt fördelaktigt .

daikin environmental responsibility

Daikin’s worldwide environmental initiatives

If you are interested in learning more about Daikin’s worldwide environmental initiatives, please consult the Daikin Industries Ltd Corporate Social Responsibility (CSR) website.

Daikin Europe N.V. miljömål

Daikin Europe har en mer specifik handlingsplan med en miljöpolitik och miljömål med tanke på ISO14000. Daikin Europe rapporterar årligen om dessa åtgärder i den årliga miljörapporten. Läs mer >>

 

Vår miljöpolitik bygger på följande grundläggande principer:

Använd hållbar energi

Daikin Europe N.V. söker ständigt nya sätt att minska energiförbrukningen i sina produktionsanläggningar och utnyttja hållbara energikällor.

Minska miljöpåverkan från köldmedier och förbättra energieffektiviteten hos våra produkter

Daikin Europe N.V. är engagerad i att minska utsläpp av växthusgaser från sina produkter genom att minska köldmediernas påverkan och förbättra energieffektiviteten.

Fortsatta ansträngningar på europeisk nivå

Daikin Europe N.V. anpassar kontinuerligt sin miljöpolitik till de förändrade globala, europeiska och lokala lagstiftningsramarna. Det stimulerar och främjar en strikt tillämpning av all relevant lagstiftning och formulerar rekommendationer för att underlätta genomförandet.

Öka produktåtervinning och avfallshantering

Daikin tar hänsyn till återvinningsbarhet i produktutvecklingsfasen med användning av principerna för Lansinks stege *. Denna oro för återvinning och avfallshantering fortsätter genom alla faser av produkten (produktion, transport och logistik, installation, underhåll etc.), till och med ansvarigt hantering av produkten vid slutet av användbar livstid.

Hantera kemiska ämnen och preparat

Daikin Europe N.V. strävar efter optimal säkerhet med avseende på hantering och lagring av kemikalier. Detta inkluderar sökandet efter nya och säkrare produkter som ersätter befintlig teknik.

Utveckla produkter med minskad miljöpåverkan

Daikin har åtagit sig att följa all miljölagstiftning. Dessutom säkerställer dess gröna upphandlingsriktlinjer att dess produkter är toppmoderna med hänsyn till minskad miljöpåverkan.

Vara en förebild för miljöansvar

Daikin avser att vara en förebild som företag genom att ge utbildning och information om miljöpåverkan av verksamheten. Den stöder och kommunicerar med externa organisationer, grannar och samhället i stort och är representerade i arbetsgrupper inom relevanta branscher.

* Lansinks stege: Principer eller metoder för avfallshantering som upprättats av en holländsk ledamot - Ad Lansink - representerad av en stege med flera steg. Spåren representerar en hierarki av allt bättre sätt att hantera avfall på ett miljöansvarigt sätt.

Läs mer