Skip to main content

Dataskyddspolicy

Senast ändrad: den 21 december 2022

Daikin Europe N.V. är ett helägt dotterbolag till det japanska företaget Daikin Industries Ltd. Daikin Group producerar, säljer, distribuerar och genomför marknadsföring med avseende på luftkonditionering, värme, ventilation och kylutrustning samt lösningsverksamhet, tillsammans med dess Europeiska dotterbolag.

Daikin Europe N.V., tillsammans med sina europeiska dotterbolag (fortsättningsvis, "DENV-G", "vi", "oss", “vår”, etc.) och moderbolaget Daikin Industries Ltd. (fortsättningsvis “DIL”), har åtagit sig skyddet av personuppgifter insamlade om datapersoner (fortsättningsvis “Användare”, “du”, “din”) offline, genom exempelvis pappersblanketter, avtal, kontoutdrag (fortsättningsvis “Blanketter”) eller online, via webbsajten www.daikin.eu (fortsättningsvis "Webbsajt”) och exempelvis genom, men inte begränsat till DENV-G’s (webbsajt) applikationer, programvaror och digitala verktyg (fortsättningsvis “Applikationer”).

I enlighet med Allmän Dataskyddsförordning (EU) 679/2016 (GDPR), för att:

 • säkerställa transparens i form av personuppgifter som vi samlar in genom blanketter eller online genom webbsajten och/eller genom Applikationer;
 • säkerställa transparens i användningen av insamlade personuppgifter;
 • underlätta för datapersoner i utövandet av sina rättigheter;
 • därför fastställer vi den här Dataskyddspolicyn.

Skyddet av dina personuppgifter är av betydelse för oss. Vi avser att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, lämpligt och transparent sätt.

Ta därför tid på dig att läsa Dataskyddspolicyn och dessa viktiga villkor, som återges här med versala bokstäver.

Om du i detta avseende har några frågor ber vi dig att ta kontakt med oss.

1. DATAKONTROLLANTER, GEMENSAMMA DATAKONTROLLANTER OCH BEHANDLARE

Daikin Europe N.V. som med sina Europeiska dotterbolag är etablerade inom Europeiska Unionen omfattas av den Allmänna Dataskyddsförordningen (EU) 679/2016 (GDPR), och eventuell kommande lagstiftning i enlighet med ovanstående förordning, som träder i kraft i medlemsländerna i vilka de är etablerade.

DATAKONTROLLANTER

Vi informerar dig om att alla personuppgifter som du skickar offline via blanketter eller online via webbsajten och/eller Applikationer används för de ändamål som beskrivs nedan av Daikin Europe N.V., med säte på Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (företagsnummer 412.120.336) i sin kapacitet som datakontrollant (se viktiga villkor).

Daikin Europe N.V.’s Europeiska dotterbolag agerar i kapaciteten som datakontrollanter med avseende på behandlingen av personuppgifter insamlade offline via blanketter eller online via webbsajten och/eller Applikationer.

GEMENSAMMA DATAKONTROLLANTER

Det är möjligt att Daikin Europe N.V., tillsammans med DIL tillsammans, som gemensamma datakontrollanter, kommer att bestämma, på basis av en skriftlig överenskommelse, ändamål och sätt med behandlingen av personuppgifter.

Det är möjligt att Daikin Europe N.V. tillsammans med sina Europeiska dotterbolag som gemensamma datakontrollanter tillsammans kommer att bestämma att, på basis av en skriftlig överenskommelse, ändamål och sätt med behandlingen av personuppgifter, (exempelvis, men inte begränsat till, det dotterbolag som är särskilt inblandat i behandlingen av personuppgifter på lokal nivå för utvecklingen av ett projekt).

I ovanstående fall kommer den dataperson, vars personuppgifter behandlas av de gemensamma datakontrollanterna, att informeras härom.

DATABEHANDLARE

Daikin Europe N.V. kan även fungera som databehandlare på uppdrag av sina Europeiska dotterbolag för online eller offline behandling av personuppgifter som kontrolleras av de Europeiska dotterbolagen.

Daikin Europe N.V.s Europeiska dotterbolag kan fungera i kapaciteten som databehandlare på uppdrag av och enligt instruktioner från Daikin Europe N.V om databehandlingsavtal finns på plats.

2. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH ÄNDAMÅLET MED DEM

DENV-G, i den omfattning som är nödvändig, samlar in, behandlar, registrerar, lagrar och överför datapersons personuppgifter, som lämnats via blanketter eller online via webbsajten och/eller Applikationer, medan exempelvis, men inte begränsat till, besök på webbsajten med hjälp av Applikationerna, ifyllning av registreringsblanketter; rapportering av icke-efterlevnad; kontakt med DENV-G; inlämning av arbetsansökningar; klicka på knappar till sociala media; lämna feedback (tex. genom att använda blanketter, produkter, Applikationer, webbsajt, kundtjänst) besvarande av enkäter eller andra aktiviteter.

Personuppgifter samlas in antingen på fakultativ eller obligatorisk basis. Om det är obligatoriskt att lämna personuppgifter kommer detta att anges. Om en uppgiftslämnare underlåter eller nekar att lämna personuppgifter, som DENV-G har markerat som obligatoriska, kommer DENV-G inte att kunna fortsätta processen eller aktiviteten, som begärts av uppgiftslämnaren.

Ett exempel där personuppgift har markerats som obligatorisk är då datapersonen önskar skicka in registreringsblanketter. I det här fallet behöver DENV-G några personuppgifter för att behandla den aktuella begäran om registrering. Om datapersonen vill registrera sig men inte lämnar personuppgifter som är märkta som obligatoriska kommer DENV-G inte att acceptera och behandla förfrågan om registrering.

DENV-G kan samla in personuppgifter på basis av ett medgivande eller utan medgivande från datapersonen ifråga om: 1) en lagstadgad skyldighet måste efterföljs; eller 2) ett kontrakt där datapersonen är en part måste slutföras eller kommer att slutföras; eller 3) det finns Legitima Intressen offentliga intressen eller vitala intressen att skydda som avser datapersonens rättigheter; 4) en myndighet har begärt att DENV-G behandlar personuppgifterna.

Kan DENV-G fortsätta behandla dina personuppgifter enbart:

 • Om ändamålet med fortsatt behandling stämmer överens med syftet med den ursprungliga insamlingen av dina personuppgifter;
 • Om du lämnar ditt medgivande till fortsatt behandling för ett syfte som är nytt och inte kompatibelt med syftet med den ursprungliga insamlingen av dina personuppgifter.

Här nedan återfinner du under, delparagraferna 2.1 och 2.2, de personuppgifter som vi samlade in och ändamålet för vilket vi gjorde insamlingen.

2,1. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG ELLER FRÅN TREDJE PART.

Du kan bli ombedd att förse oss med, beroende på syftet med varje behandling och i den omfattning det är nödvändigt, olika slags personuppgifter inklusive, men inte begränsat till, namn, efternamn, datum och födelseplats, titel, adress, telefonnummer, mobil telefonnummer, e-post-adress, språk, land, nationalitet, ID-kort, körkort, nationellt personnummer, passnummer, CV-information, arbetsgivare, yrke, klientnummer, URL socialt media, kreditkort, preferenser, intressen, återkopplingar.

Du kan också bli ombedd att tillhandahålla oss, beroende på syftet med varje Behandling och i den utsträckning det är nödvändigt, vissa särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. medlemskap i fackförening, personuppgifter som rör hälsa). DENV-G kommer att behandla dessa personliga uppgifter i enlighet med GDPR på basis av: 1) uttryckligt samtycke från den registrerade; eller 2) fullgörande av rättsliga skyldigheter och/eller utövande av den registeransvariges eller den registrerades rättigheter inom området för anställnings- och socialförsäkringsrätt; eller 3) Vitala intressen för den registrerade; eller 4) fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; eller 5) betydande allmänintresse.

Vi använder även personuppgifter som du lämnat till tredje part, exempelvis till tjänsteleverantörer, eller personuppgifter som faller inom det offentliga rummet som tex. vanligtvis bekräftade personuppgifter, personuppgifter som syns på din egen webb samt eller blogg eller som är publicerade i din offentligt tillgängliga sociala mediaprofil.

DENV-G kan även ta emot personuppgifter via tredje part efter förvärv och via annan form av överföringsverksamhet.

2.1.1 Syfte med insamling av personuppgifter.
Efter insamling använder vi personuppgifter, omnämnda ovan, för en mängd olika ändamål. Du återfinner dem nedan:

Företagsadministration och kundhantering.

DENV-G måste vederbörligen kunna åstadkomma kontrakt och genomföra alla nödvändiga lagstadgade redovisningsförfaranden. Därför behöver DENV-G vissa personuppgifter från datapersonen offline i form av blanketter eller online via webbsajten och Applikationer. I enlighet med förordning (EU) 679/2016, för att åstadkomma kontrakt, krävs inte något medgivande från datapersonen som en del av kontraktet. Datapersonsens medgivande erfordras inte då skyldighet föreligger att utföra en lagstadgad skyldighet.

När det gäller hanteringen av kundrelationernas och tillhandahållandet av konsumenttjänster använder DENV-G personuppgifter (tex. Namn, land, nationalitet, e-post-adress, kundnummer, kreditkortsnummer) för att kunna:

 • bedöma om det är tillrådligt att sälja produkter eller tjänster till en kund innan upprättande av ett avtal; eller
 • behandla kundens skriftliga förfrågan, kundens beställning av produkter och tjänster och begäran om återbetalning; eller
 • identifiera och kontakta kunden angående en rabatt; eller
 • informera kunden om konsumenträttigheter och ytterligare tjänster i samband med produkten eller köpt tjänst; eller
 • informera kunder om Daikin’s kampanjer och events och skicka ut tillhörande invitationer; eller
 • hantera åtkomst till DENV-G’s anläggningar, webbsajten och Applikationerna; eller
 • organisera och utföra serviceinsatser för kunder och installatörer; eller
  informera kunder om en annalkande deadline för underhåll.

Produktdistribution.

DENV-G använder personuppgifter för produktdistribution, för att kunna uppfylla kontrakt/legal skyldighet, och speciellt för att kunna:

 • underlätta för europeiska dotterbolag i distributionen av produkter och leverans av tjänster genom auktoriserade agenturer, affärspartners och/eller genom Applikationer; eller
 • underlätta för distributörer vid levenas av produkter, reservdelar och tjänster (exempelvis personuppgifter som ingår i leveransmeddelanden som medföljer transport av produkten som köpts); eller
 • optimerar försäljning och tjänster genom att utarbeta erbjudanden för kunder; eller
 • förbättra och påskynda distribution av våra produkter och tjänster; eller
 • uppföljning av tekniska data från installationer av våra produkter och tjänster; eller
 • organisera och ge utbildning till kunder, installatörer, anställda och underleverantörer.

Leverantörsadministration.

DENV-G använder personuppgifter för att föra register över leverantörer och tjänsteleverantörer och föra att registrera och hantera beställningar, affärsomkostnader och fakturor från leverantörer eller tjänsteleverantörer för att kunna uppfylla kontrakt/legal skyldighet.

Direktmarknadsföring.

Som ledande tillverkar och leverantör av värme-, ventilations och luftkonditioneringsutrustningar (inklusive värmepumpar och kylutrustningar) samt affärslösningar är DENV-G i stånd att förse dig med information som är skräddarsydd för dig och dina behov (tex. genom att använda transaktionsuppgifter kan DENV-G informera dig om tjänster, erbjudanden och förslag i samband med dina inköp. Detta är den så kallade ”direktmarknadsföringen”).

DENV-G använder insamlade personuppgifter som är offentligt tillgängliga (tex. information tillgänglig på Internet som ett resultat av andra sökningar, resultat från sociala media) eller personuppgifter från tredje parter (´tex. tjänsteleverantörer på Internet) för direktmarknadsföringsändamål och för att attrahera nya kunder.

DENV-G utför även direktmarknadsföring med siktet inställt på att organisera interna events, resor, presentationer, sammankomster för de anställda, kunder och affärspartners.

DENV-G utför direktmarknadsföring genom en mängd olika media, inklusive men utan begränsning, mobila text-meddelanden, enkäter, e-post, webbsajten, online annonser, databas marknadsföring, Applikationer och events.

DENV-G utför direktmarknadsföring på basis Legitima Intressen när det gäller att följa upp affärsmål

DENV-G kan genomföra direktmarknadsföring som svar på uttryckligt medgivande från datapersonen. Om du önskar att få ta emot kraftigt personanpassade erbjudanden bör du inte ge ditt medgivande till direktmarknadsföring när du blir tillfrågad.

DENV-G åtar sig själva att säkerställa att direktmarknadsföringsinformation tillhandahålles på ett sätt som är tydligt och korrekt och detta genom att använda den kanal som utformats av mottagaren för att hålla olägenheterna med att bli störd på lägsta nivån.

Kvalitetsförbättring i produkter och tjänster.

DENV-G, baserat på sina legitima intressen att utföra affärer eller datapersonens medgivande, använder DENV-G använder personuppgifter insamlade via blanketter, arbetsansökningar, enkäter, kommentarer, återkoppling som skickats till DENV-G eller till andra företag i Daikin Group, för att: för att förbättra sina produkter och tjänster, utföra ytterligare enkäter, utveckla analyser, risker, marknadsföring och andra modeller och produktstatistiker. DENV-G använder även dina transaktionsuppgifter för att utveckla globala modeller och för att utföra analyser.

Exempel: DENV-G kan behöva behandla ett antal personer som har köpt en specifika Daikin produkt och har ansökt om en specifik tjänst.

I detta avseende förbinder sig DENV-G att så långt som möjligt att aggregera personuppgiften i anonym eller pseudonym form för att säkerställa att dessa personuppgifter inte är lättåtkomliga eller inte längre kan identifieras som dina.

Behandlingen av personuppgifter för statistiska ändamål är särskilt motiverad av DENV-G:s önskan att genomföra strategiska val för att bättre kunna prestera på marknaden och för att ge dig bättre produkter och tjänster.

Personuppgifter kan också användas för att bedöma, förenkla och förbättra DENV-G:s processer, exempelvis för att optimera kampanjer, procedurer och försäljningar, både offline och online, genom webbsajten och/eller Applikationerna.

Exempel: Om du inte har slutfört en rutin eller försäljningsprocess, kan vi kontakta dig för att få reda på vad som gick fel och om vi kan hjälpa dig. I det här fallet kan vi begränsa vår kontakt för att ge tekniskt och administrativt stöd för den specifika rutinen eller processen.

Rekrytering och urval.

I syfte att rekrytera talanger samlar DENV-G in personuppgifter som tex., men inte begränsat till, namn, e-post, telefonnummer, CV-uppgifter, URL till social mediaprofil från öppna ansökningar och riktade till sökanden som tex. söker lediga platser, internationell praktik, studentpraktik. Denna process medges på grund av det faktum att sökanden frivilligt vidtar åtgärder för att ingå avtal med DENV-G.

Personaluppgifterna som lämnas av sökande (genom att fylla i blanketter registrerar sig och skapa ett personligt konto på vår webbsajt eller genom att öppna Applikationerna) kommer att användas för behandling av ansökningar, kontakt med sökanden vad gäller aktiviteter som personalavdelningen. har, hantering av anställningsprocessen (tex. bjuda in sökanden till intervjuer och för att utföra skriftliga prov) och för att utforma anställningskontrakt.

Personuppgifter som tillhör sökande som inte anställdes i slutet av urvalsprocessen raderas efter 1 år från dagen för meddelandet om det negativa resultatet av urvalet, såvida inte de sökande har begärt att deras uppgifter omedelbart ska raderas efter ett sådant meddelande.

Personaladministration och Löneförmåner.

DENV-G använder personuppgifter, på grundval av att utföra ett (anställnings)kontrakt, i syfte att hantera personal och särskilt:

 • hantering och skötsel av anställningsregister och anställningsavtal och lönelistor; och/eller
 • utbetalning av löner; och/eller
 • upprätthålla anställningsregister, närvaroregister, rese och utbildningsaktiviteter; och/eller
 • kommunikation med sjukförsäkringsbolag; och/eller
 • förse de anställda med försäkringar, företagsförmåner och löneförmåner kopplade till prestation.

Bokföring och redovisning.

DENV-G använder personaluppgifter, för att kunna utföra avtal, för bokförings och redovisningsändamål och med inriktning på:

 • Registerhållning och transaktioner eller
 • Fakturering med avseende på utförd försäljning och utförda tjänster; eller
 • Fylla i skattedeklarationer på basis av tillhörande blanketter för att uppfylla skatteförpliktelserna; eller
 • utarbeta statistik på grundval av transaktioners register (till exempel angående antalet transaktioner som inträffade och inom vilket område); eller
  vara i enlighet med tillämplig lagstiftning och med regulatoriska krav både på nationell, europeisk och internationell nivå.

Juridiska anspråk och tvister.

Vi kan använda personuppgifter som underlag för att fastställa, utöva och skydda DENV-G:s rättigheter eller för dem som vi representerar (tex. i tvister) inför en jurisdiktion i ett land (tex., bland annat, rättigheten för DENV-G att försvara sig mot illojal konkurrens eller rätten för DENV-G att begära betalning för en obetald faktura).

Bedrägeri eller brottsförebyggande åtgärder.

Vi kan även använda personuppgifter för att förebygga, upptäcka och undersöka brott och cyberrisker som är av legitimt Intresse eller när en myndighet begär att vi ska göra detta.

Koncernaffärer och hushållning.

DENV-G överför och/eller tillsammans använder personuppgifter insamlade av DIL och/eller andra företag i Daikin Group och/eller dess affärspartners bara när behov föreligger och med tanke på utarbetande av periodrapporter avseende affärsrelaterade aspekter, affärsplaner och koncernstrategier. Behandlingen baseras på DENV-G:s legitima intressen: av att göra affärer.

DENV-G behandlar personuppgifter avseende europeiska medborgare, som lagligt samlats in av annat företag i Daikin Group, såvida inte det föreligger juridiska hinder (tex. sekretessplikt eller en bestämmelse i Dataskyddsförordningen).

DENV-G har åtagit sig att införa alla tillämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter i samband med kommunikation inom koncernen i enlighet med Förordning (EU) 679/2016.

2,2. PERSONUPPGIFTER SOM VI FÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBSAJTEN OCH/ELLER APPLIKATIONERNA.

2.2.1 Syfte med insamling av personuppgifter.

När du besöker webbsajten och/eller Applikationerna, samlar DENV-G in vissa av dina personuppgifter i följande syften:

Minska användning av webbsajten och/eller Applikationerna.

Genom att samla in vissa personuppgifter (tex. IP-adress. inloggningsuppgifter) är det möjligt för DENV-G att på basis av medgivande från Datapersonen eller legitima intressen: anpassa webbsajten och/eller Applikationerna för att bättre svara mot dina behov.

Genom att använda Cookies, kommer DENV-G automatiskt att samla in vissa personuppgifter som tex., men inte begränsat till, enhetsspecifik information (som IP-adresser, webbläsartyp) inloggningsinformation (tex. sökfrågor) information om geografisk plats (tex. genom Wi-Fi åtkomstpunkt) för att underlätta användning av webbsajten och/eller Applikationerna och för att ge dig bättre komfort medan du använder dem.

Exempel: För att stödja och förenkla din identifieringsprocess använder vi ditt användarna och lösenord via en cookie för att du inte ska behöva ange ID-uppgifter eller andra personliga uppgifter vid varje besök.

DENV-G använder olika typer av cookies: Nödvändiga, funktionella, för social plug-in spårning, tredje parts annonsering, första parts analysdata. Du kan läsa mer om cookies, vad de är, vilka typer vi använder och varför vi använder dem, i vår “Cookie policy”.

Övervakning av datapersonens intressen och preferenser.

DENV-G kan inom ramen för sin Webbsajt och/eller Applikationer, på basis av medgivande från Datapersonen eller Legitima intressen, kan på ett systematiskt och regelbundet sätt övervaka Personuppgifter genom Automatiserade Beslutsfattningstekniker, Profilering och Cookies. Detta för att utvärdera vissa personliga aspekter rörande en fysisk person, särskilt för att analysera och förutsäga aspekter som berör den fysiska personens prestationer i arbetet, i ekonomiska situationer, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, geografisk plats eller rörelser (geo-lokalisering).

Du kan läsa mer härom i vår “Cookie policy”.

3. KOMMER INSAMLADE PERSONUPPGIFTER ATT DELAS MED TREDJE PARTER?

För ovanstående ändamål kan DENV-G behöva tjänster, rådgivning och/eller assistans från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, underhåll av Applikationerna, data-hosting, rådgivning när det gäller efterlevnad av lagar och förordningar, utveckling av Applikationer, personalvårdstjänster, försörjningstjänster, Internet-leverantörer, framtagning av statistik och annat.

I detta avseende, i den omfattning som behövs, kan vi överföra och visa personuppgifter som vi insamlat om fysisk person eller juridisk enhet, till underleverantörer eller affärspartners som är tredje part i relation till DENV-G eller Daikin Group.

Varje gång som vi behöver överföra eller visa några personuppgifter, som vi samlat in för tredje part, förutom då Legitima Intressen föreligger från tredje part, kommer DENV-G att säkerställa att ha ett databehandlingsavtal å plasts med denna tredje part enligt kraven i Förordning (EU) 679/2016 som begär att tredje part följer principerna och bestämmelserna i enlighet med samma förordning och att anpassa sig till tillämpliga säkerhetsstandarder.

4. Överföring av PERSONUPPGIFTER till tredje land (icke-EU)

Inom ramen för ovan beskrivna ändamål överför DENV-G och gemensamt använder insamlade personuppgifter tillhörande datapersonen som finns inom Europeiska Unionen, med DIL och/eller andra företag inom Daikin Group och/eller affärspartners etablerade inom icke-EU länder.

Vi informerar dig om att DENV-G har utformat tillämpliga kontraktsklausuler och tillämpliga säkerhetsåtgärder rörande all överföring av personuppgifter som sker mellan Daikin Europe och DIL. I all överföring av personuppgifter till ett land utanför EU-land förbinder sig DENV-G att:

 • säkerställa en adekvat skyddsnivå genom att vidta tillämpliga säkerhetsåtgärder som överensstämmer med Förordning (EU) 679/2016;
 • hantera överföringen av personuppgifter i enlighet med:
  • a) Europakommissionens tillräcklighetsbeslut; om inte
  • b) standard kontraktsmässiga klausuler/bindande koncernbestämmelser; om inte
  • c) uppförandekod godkänd av relevant tillsynsmyndighet / officiella säkerhetscertifikat.
 • hantera överföringen av personuppgifter i enlighet med medgivande av Datapersonen vars personuppgifter måste överföras eller i enlighet med undantag enligt artikel 49 i Förordning (EU) 679/2016 om överföringen inte kan utföras i enlighet med ovanstående fall a), b) c).

5. LAGRING OCH KRITERIUM

DENV-G fortsätter inte att förvara dina personuppgifter för evigt. Vi använder dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändigt och då enbart med inriktningen att fullfölja ändamålen som beskrivits här ovan. När väl inriktningen inte längre finns, förbinder vi oss att ta bort personuppgifterna såvida arkivering inte föreskrivs i internationell, europeisk eller nationell lag.

Utgångspunkten för lagring av dina personuppgifter är lagstadgad retentionstid (som ofta är tio år och varar tills utgången av ett kontrakt eller när en affärsrelation upphör). Tiden kan utsträckas då behov föreligger för att utöva våra rättigheter.

Om det inte finns någon retentionstid enligt lag, kan retentionstiden vara kortare i enlighet med, men inte begränsad till, ett av följande kriterier: Kontraktslängd och lagstadgade skyldigheter; affärs och organisatoriska behov; långvarig affärsrelation; till följd av direktmarknadsföring; statistik.

Vissa insikter blir bara tydligare när de väl betraktas över en längre tid. Av denna anledning kan en viss längre tidshorisont vara nödvändig för vissa typer av personuppgifter (tex. för sådana som behövs för att utforma marknadsförings- och riskmodeller).

Som redan angivits förbinder sig DENV-G, så långt som möjligt, att arbeta med de aggregerade, anonymiserade eller pseudo-anonymiserade personuppgifterna och i alla fall så upphör kopplingarna till enskilda individer så snabbt som möjligt.

6. DINA RÄTTIGHETER SOM DATAPERSON OCH HUR MAN UTÖVAR DEM.

Om du har några frågor som berör skyddet av dina personuppgifter eller om hur du utövar dina rättigheter kan du kontakta oss när som helst genom att skriva till Daikin Europe N.V. eller till ett av de Europeiska dotterbolagen, genom att ringa till Daikin Europe N.V. eller till ett av de Europeiska dotterbolagen, genom att skicka ett brev med specifik blankett eller genom att skicka blanketten som är tillgänglig online under varje ”kontakta oss” i hela webbsajten och/eller Applikationerna.

När dina personuppgifter är föremål för behandling har du flera rättigheter som du som dataperson kan utöva enligt förteckning nedan.

Var så specifik som möjligt när helst du vill utöva dina rättigheter. DENV-G kan bara besvara dina förfrågningar som är tillräckligt detaljerade. DENV-G kan behöva verifiera din identitet så detaljerat som möjligt för att kunna undvika att någon annan försöker utöva dina rättigheter.

Du kan få åtkomst till dina personuppgifter, genom att klicka här.

Om du skulle vilja ha åtkomst till dina personuppgifter som DENV-G har om dig eller om du vill veta mer om:

 • ändamålet med vår behandling;
 • kategorierna av personuppgifter som berörs;
 • kategorierna av mottagare till vilka den personliga
 • Datan har lämnats eller kommer att lämnas ut;
 • den planerade lagringstiden eller kriterium som används för att bestämma denna tid;
 • Datapersonen’s rättigheter;
 • rättigheterna som du kan utöva avseende vår behandling;
 • förekomsten av Automatiserat Beslutsfattande inklusive Profilering, och planerade konsekvenser;

om eventuellt annan tillgänglig information beträffande behandlingen av dina personuppgifter, önskas ber vi dig fylla i följande blankett genom att klicka här.

Vi kommer att använda personaluppgiften som du har lämnat oss på blanketten enbart i syfte att verifiera och handla din förfrågan.

Om du utöva dina rättigheter för åtkomst kommer DENV-G att ge dig en så komplett förteckning som möjligt eller en kopia av dina personuppgifter.

Du kan slutföra/korrigera/radera/begränsa behandlingen av dina personuppgifter, genom att klicka här.

Det kan hända att vissa personuppgifter som DENV-G har om dig inte är (eller har upphört att vara) korrekta. Det kan också inträffa att du vill lägga till något till de personuppgifter som du lämnat oss. Du kan när som helst be om dina personuppgifter som ska korrigeras eller slutföras genom att klicka här.

Om du vill att DENV-G ska radera dina personuppgifter kommer din begäran att behandlas om inte något hinder eller inkompatibilitet uppstår enligt lag eller Legitima Intressen som förhindrar radering. Om du vill ställa frågor om radering av dina personuppgifter, klicka här.

Du kan när som helst erhålla begränsning av behandlingen av dina personuppgifter genom att klicka här.

Du kan begära att dina personuppgifter ska föras över till dig själv eller till tredje parter

Om dina personuppgifter insamlades på elektronisk väg, kan du be om överföring av personuppgifterna som du lämnar till oss eller till tredje part genom att klicka här.

Du kan ta tillbaka ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter

Kom ihåg att varje gång som du ger DENV-G ditt medgivande att behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande genom följande föreslagna rutin, lika enkelt som när du gav det.

Om du vill dra tillbaka ditt medgivande kan du göra detta genom att klicka här.

Du kan göra invändningar mot behandling eller invända mot behandling med enbart automatiserade beslutsfattningssystem

Om du inte instämmer i hur DENV-G behandlar vissa personuppgifter kan du göra invändningar genom att klicka här. Vi ska behandla invändningarna såvida det inte föreligger giltiga skäl att inte göra så eller orsaker enligt lag (tex. en invändning som kommer att avslås om behandling av personuppgifter har utförts i syfte att bekämpa bedrägerier).

Om du inte instämmer med behandlingen av Personuppgifter baserat på enbart Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) som får legala effekter eller påverkar på ett liknande sätt en Dataperson kan du invända när som helst genom att klicka här.

Om du inte instämmer med sättet som DENV-G behandlar dina personuppgifter på eller om du har frågor i detta avseende kan du alltid ta kontakt med Dataskyddsmyndigheten i landet där du bor (tex. om du bor i Belgien kan du ta kontakt med berörd Dataskyddsmyndighet: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).

7. DATASKYDDSANSVARIG

Här kommer kontaktuppgifter avseende DENV-G’s dataskyddsansvarig:

 • E-post-adress: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer, Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan 530-0001.

8. MINDERÅRIGA

Via webbsajten eller Applikationerna behandlar DENV.G inte personuppgifter för fysiska personer under 16 år. Inte heller skickas några kommersiella erbjudanden eller görs försök att kontakta dem såvida inte en juridisk representant har gett sitt medgivande.

9. SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

DENV-G har implementerat adekvata säkerhetsåtgärder för att upprätthålla integritet och säkerhet och förebygga oavsiktlig och olaglig förstörelse, förlust, förändring, otillbörligt avslöjande av eller åtkomst till överförda personuppgifter, lagrade eller på annat sätt behandlade i enlighet med Förordning (EU) 679/2016.

10. INBYGGD INTEGRITET

DENV-G åtar sig, innan man börjar behandlingsaktiviteter med hjälp av nya tekniker, att genomföra konsekvensbedömningar i enlighet med GDPR och att vidta lämpliga åtgärder i enlighet härmed.

11. YTTERLIGARE ÄNDRINGAR I DENNA DATASKYDDS POLICY

DENV-G söker regelbundet sätt att förbättra sina ansträngningar när det gäller skydd av personuppgifter. Denna dataskyddspolicy kan ändras eller uppdateras i skenet av kommande lagstiftning på såväl internationell, europeisk och nationell nivå.

DENV-G kommer att informera om väsentliga ändringar i denna Dataskyddspolicy via offline eller online (tex. via webbsajten, under ditt besök där eller tillsammans med varje väsentlig uppdatering av denna Dataskyddspolicy).

Du hittar alltid den senaste versionen av vår Dataskyddspolicy på www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy eller i varje Applikation genom att klicka på “ Dataskyddspolicy” avsnittet.