Skip to main content

Viktiga villkor för dataskyddspolicy

Applikationer: Betyder all programvara, (webb) applikationer, digitala verktyg utvecklade av Daikin Europe N.V. eller något av dess dotterbolag;

 

Automatiserat beslutsfattande (behandling enbart baserad på): innebär att former av behandling som utförs genom en automatiserad process och som därför utesluter alla formera av mänskligt inflytande med avseende på resultatet av sagda process.

 

Betyder alla individer eller affärer som är autonoma i förhållande till (Daikin Europe N.V. Group) men som i viss utsträckning har någon form av inblandning i DENV-G:s verksamhet eller har haft ett kommersiellt partnerskap eller samarbete med DENV-G för produktion och/eller leverans av produkter/tjänster som är märkta med Daikin namnet;

 

Betyder en liten fil som innehåller en sträng av tecken som skickas till webbsajten som besöks. Vid det andra besöket på samma webbsajt kan en cookie låta den webbsajten känna igen webbläsaren genom vilken besöket har skett. En cookie kan lagra användarens preferenser och annan information;

 

Daikin Group: betyder en grupp av företag som kontrolleras av Daikin Industries Ltd. Dessa företag är tillverkare eller säljare av Daikin produkter och tjänster över hela världen;

 

Data Kontrollant: Betyder en fysisk person eller juridisk enhet som bestämmer syftet med och sättet av behandlingen av personuppgifter;

 

Data behandlare: Betyder en fysisk person eller juridisk enhet som behandlar personuppgifter för personen ifråga enligt datakontrollantens instruktioner;

 

Dataskyddsansvarig: Betyder en fysisk person eller juridisk enhet med ansvar för: 

  • Informerar och ger råd åt kontrollanten och behandlare och anställda om behandlingen av personuppgifter; 
  • Övervakar deras efterlevnad av förordning (EU) 679/2016 (GDPR);
  • Ger råd och utarbetar konsekvensbedömningar av dataskydd; 
  • Fungerar som kontaktpunkt och samarbetar med den tillsynsmyndighet som handhar klagomål eller som undersöker behandlingen av personuppgifter;

Betyder en identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas offline via pappersblanketter eller online via webbsajter och applikationer. Identifierbar betyder en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt nämligen av en identifierare som ett namn, ett ID-nummer, platsuppgift, en online identifierare eller genom ett eller flera element som är karakteristiska för den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller en fysisk persons sociala identitet;

 

Betyder en grupp av företag bestående av Daikin Europe N.V.  (Med säte i Belgien) och dess europeiska dotterbolag. DENV-G producerar, säljer och kommersialiserar Daikin produkter och tjänster i Europa-Mellanöstern-Afrika och CIS regionerna;

 

DIL: Betyder företaget Daikin Industries Ltd med säte i Japan, ägare till och med kontroll över Daikin Group;

 

Europeiska dotterbolag: Alla företag som är etablerade inom Europa-Mellanöstern-Afrika och CIS regionerna som producerar, säljer och kommersialiserar Daikin produkter och tjänster och som kontrolleras av Daikin Europe N.V.;

 

Betyder Allmän Dataskyddsförordning, förkortning av Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 för skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter och som upphäver Direktiv 95/46/EC;

 

IP: Betyder nummer som är känt som Internet Protokolls (IP) adress och som är tilldelad alla enheter anslutna till Internet.. Numret tilldelas vanligtvis i geografiska block. En IP adress kan ofta användas för att identifiera platsen från vilken en enhet är ansluten till Internet.

 

Legitima intressen: Innebär att Datakontrollanten eller annan tredje part har ett lagligt intresse som inte åsidosättes den registrerade personens fundamentala rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgift, särskilt om den registrerade personen är ett barn;

 

Gemensam Data Kontrollant: Betyder en fysisk person eller juridisk enhet som tillsammans med andra bestämmer sättet och syftet med behandlingen av personuppgifter;

 

Personuppgifter Betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysiska person (‘Data Person’);

 

Behandling (av personuppgifter): Betyder all verksamhet eller en uppsättning av verksamheter som utförs på personuppgifter eller uppsättning av personuppgifter, oavsett om det sker på automatiskt sätt som tex. Insamling, registrering, organisering, strukturering, förvaring, anpassning eller ändring, inhämtning, samråd, användning, offentliggörande genom överföring, spridning eller som på annat sätt gjorts tillgängliga, anpassats eller i kombination, begränsning, radering eller förstöring; 

 

Profilering: Innebär alla former at automatiserad behandling av Personuppgift som består i utvärdering av vissa personliga aspekter som berör en fysisk person, särskilt med avsikt att analysera eller förutsäga aspekter som berör personens prestationer på arbetsplatsen, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller förehavanden.

 

Pseudo-anonymisering (eller Pseudo anonym, eller Pseudo anonymiserad):: Pseudo-anonymisering (eller Pseudo anonym, eller Pseudo anonymiserad): Betyder behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik dataperson utan att tillkommande information används, förutsatt att sådan information hålls åtskild och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan tillskrivas en identifierad och identifierbar fysisk person;

 

Offentliga Intressen: Innebär alla offentliga intressen som anges i lagen eller som anges av myndighet;

 

Speciella kategorier av personuppgifter: Innebär alla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap, genetiska data, biometriska data som behandlas i syfte att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning;

 

Vitala intressen: Innebär Alla intressen som är väsentliga för datapersonens liv eller annan fysisk persons;

 

Webbsajt: Betyder en webbsajt som tillhör DENV-G (Daikin Europe N.V.'s. Group) som kan nås via följande länk: www.daikin.eu

 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?